Energibyggnader

Solceller för bostadsrättsföreningar

En bostadsrättsförening kan installera solceller för att spara in energikostnader samtidigt som de kan få en bättre miljöprofil. Det är en hel del regler som skiljer beroende på vilken fastighet man ska installera solceller på. Vi kommer att på denna sida beskriva hur det går till att installera solceller på en bostadsrättsförening och vad som är bra att tänka på när man installerar solceller på en bostadsrättsförening. 

Det finns olika sätt för en bostadsrättsförening att skaffa solceller

Det går antingen att skaffa solceller genom individuell mätning och debitering IMD eller utan IMD. För att installera solceller på en bostadsrättsförening så behöver man ett godkännande från styrelsen. Nedan kommer vi att redogöra för de två olika alternativen

Solceller med Individuell mätning och debitering (IMD)

Ett IMD system har endast en anslutningpunkt till elnätet och ett gemensamt elabonnemang. Systemet mäter varje lägenhets egna förbrukning och respektive ägare betalar för sin del av el som du nyttjat. Om fastigheten har ett IMD system så kan man dimensionera fler solceller, eftersom att man tar hänsyn till de sammanlagda elförbrukningen för hela fastigheten och respektive hushåll. Elen som produceras av solcellerna kan kopplas till det gemensamma elsystemet och skickas vidare till både lägenheterna och fastigheten. Ett IMD system leder vanligtvis till mindre kostnader för både de som bor i hushållen och föreningen. 

Solceller i Mora

Solceller utan Individuell mätning och debitering (IMD)

Om fastigheten inte har ett IMD system så har varje lägenhet en egen elanslutning. Det innebär även att varje hushåll har ett eget elavtal. Vid IMD system så frånskiljer sig lägenheternas anslutning med fastighetens anslutning och därför kan man endast dimensionera solcellerna utifrån fastighetens elförbrukning. Om man inte har ett IMD system så blir solcellsanläggningen mindre och inte lika lönsam om man istället hade haft ett IMD system. I samband med att man ska installera solceller så kan man även ändra elsystemet till ett IMD system, så att fastigheten kan bli mer klimat- och kostnadseffektiv. 

Vad är priset för solceller till en bostadsrättsförening?

Priset varierar beroende på hur stor solcellsanläggning som du tänkt att installera. Du kan räkna med att en solcellsanläggning kostar 15 000 kr ex moms per installerad kW. Om du tänkt att installera 100kW så landar kostnaden på 1,5 miljoner kronor ex moms. Du kan inte göra något skatteavdrag och det finns inget bidrag som kan ges till bostadsrättsföreningar som vill installera solceller. Du kan däremot göra avdrag för momsen och spara cirka 25 % av kostnaden.

Vilka fördelar finns det med att installera solceller till bostadsrättsföreningar

Att producera el från solceller är bra för klimatet samtidigt som de ökar föreningens miljöprofil. Om man installerar solceller så behöver man inte köpa in lika mycket el som tidigare och det är mer lönsamt att producera sin egna el jämfört med att köpa in el som är dyrare. Solceller ökar även värdet på fastigheten. 

Guide: så skaffar ni solceller till bostadsrättsföreningen

1. Fastighetens förutsättningar för solceller.

Det första man behöver göra innan man investerar i solceller är att titta närmare på fastighetens förutsättningar för solceller. Man behöver titta närmare på taket och om taket verkligen är dimensionerat för att kunna bära tyngden från solcellerna. Man behöver även titta på takets lutning, vilket väderstreck taket lutar mot och skuggningen på taket. Om taket inte är ett gott skick, så kan det vara bra att byta tak innan man installerar solceller på taket. Det kan vara bra att ta hjälp av en extern person som hjälper bostadsrättsföreningen med att projektleda hela projektet så att ni får ett bra resultat och har koll på alla bitar innan föreningen investerar i solceller. 

Taklutning och riktning på taket

Om taket riktar sig mot rakt norr, så är det ingen ide att installera solceller, eftersom takytan knappt kommer att få någon sol under dagarna. Om takets riktning är mot öster, söder eller väster så kan det vara en bra idé att installera solceller på taket. För att få maximal elproduktion så är det bäst om takets lutning är mellan 30-45 graders vinkel. Om taket är platt och inte har någon lutning, så går det att installera solceller som lutar så att man får en bra produktion. 

Skuggning av taket

Det är viktigt att titta närmare på om taket skuggas av byggnader, träd eller andra objekt, eftersom det kan påverka solcellernas elproduktion. Det går att installera optimerare för att solcellerna ska kunna producera bra med el även om en del takytan skuggas under dagen. Ni kan läsa mer om hur skugga påverkar produktionen genom att läsa här

Har bostadsrättsföreningen bra skick på taket?

Det är viktigt att taket man tänkt montera solceller på, har en minst lika lång livstid som solcellerna. Solceller har en livslängd på cirka 30 år, därför är det viktigt att även taket är i ett bra skick under tiden solcellerna finns på taket. Om taket är äldre än 40 år och ser slitet ut så är det bäst att göra ett takbyte innan man installerar solceller på taket.

Behöver bostadsrättsföreningar ansöka om bygglov för solceller?

Om solcellerna följer takets lutning så behövs det vanligtvis inget bygglov. Om fastigheten har ett kulturhistoriskt värde eller är särskilt värdefull så kan det krävas ett godkänt bygglov innan man får installera solceller. Om man monterar solpaneler på ett platt tak och solpanelerna monteras med en lutning så krävs det bygglov. Ibland behövs det ingen bygglov, men kommunen kan istället kräva att du gör en bygganmälan innan du påbörjar installationen. Det är viktigt att man har en dialog med kommunen innan man börjar med installationen. 

 

2. Fastighetens förutsättningar för solceller.

Om BRF:en har ett IMD system så finns det endast en anslutningpunkt för all inkommmande el. De boende debiteras av bostadsföreningen för de verkliga användandet av el och inte ett schablonbelopp. När BRF:en har ett gemensamhetsabonnemang, så kan solcellerna dimensioneras för både fastighetens och hushållens energibehov. Solcellerna kan vid ett IMD system kopplas till den gemensamma anslutningpunkten som sedan kan skicka vidare elen till både hushållen och de allmänna utrymmena i fastigheten. 

Bostadsföreningen och bostäderna har ett gemensamt avtal (IMD)

Om BRF:en har ett eget elavtal och bostäderna sina egna avtal så har varje enhet sin egna anslutningspunkt. Det är just därför man bara kan använda solelen som man installerar för bostadsföreningen till de allmänna utrymmena som tillhör föreningen. Om man har olika elavtal och olika anslutningpunkter så kommer man endast dimensionera solcellsanläggningen utifrån fastighetens energibehov exkluderat från bostädernas energibehov. 

 

Bostadsföreningen har ett eget elavtal

Det finns två olika sätt att installera solceller för bostadsrättsföreningar beroende på vilket elsystem som används i föreningen. 

Det första är att alla lägenheter har egna elavtal och då används elen från solcellerna till de gemensamma utrymmena som exempelvis trapphus, hus, tvättstuga, förråd och belysning. 

Det andra alternativet är så kallat IMD system som används i byggnaden och då kan man använda solelen till både lägenheterna och de gemensamma utrymmena. 

Det bästa av alternativen är att ha ett IMD system med en gemensam anslutningspunkt. Om bostadsrättsföreningen inte har ett IMD system så är det smart att ändra det till ett IMD system när man väl tänkt att installera solceller. 

 

3. Hur mycket solceller behövs för en bostadsförening?

Man vill helst installera solceller så att de producerar lika mycket el som man istället tänkt att köpa in. Det finns en del faktorer som spelar när man ska dimensionera sin solcellsanläggning. 

 

Bostadsföreningens elförbrukningen

Det är alltid bra att dimensionera sin solcellsanläggning utifrån elförbrukningen som man har. För att investeringen ska bli så lönsam så möjlig så vill man använda solelen till fastigheten istället för att sälja elen, eftersom att det är dyrt att köpa el och man får inte lika bra betalt av att sälja el. För att ta reda på den årliga förbrukningen så kan man sammanställa hur mycket el som man köpt under de tidigare åren. 

Om ni har ett IMD system så behöver ni räkna den totala förbrukningen för hela fastigheten. Om ni inte har ett IMD system så behöver ni endast ta hänsyn till fastighetens förbrukning.

Takytan på bostadsrättsföreningen

Den största begränsningen är oftast takytan. Beroende på solcellerna så kan man räkna med att 1 kW installerad effekt tar upp cirka 5 kvadratmeter i takyta. Man kan ofta räkna med att man kan täcka 80 % av takytan med solpaneler om det inte finns stora skuggningar eller hinder. På taket kan det finnas skorstenar, takstege och takfönster som man behöver tänka på när man projekterar sin solcellsanläggning. På platta tak behöver man ett större utrymme eftersom att det behöver finnas ett längre avstånd mellan alla paneler för att panelerna inte ska skugga varandra när panelerna är vinklade.

Huvudsäkringen på bostadsrättsföreningen

Det är viktigt att man tänker på vilken huvudsäkring man har på sin fastighet eftersom att det påverkar både tekniskt och regelmässigt. Huvudsäkringen kan begränsa produktionen av el från solcellerna och huvudsäkringen kan även påverka om du har rätt till att få en skattereduktion på 60 öre per kWh för såld solel. Om huvudsäkringen är större än 100 Ampere så har man ingen rätt att få skattereduktionen på 60 öre. Det är därför väldigt smart att installera rätt antal solpaneler så att man inte behöver överstiga 100 Ampere i huvudsäkringen. Utan skattereduktion så försvinner ungefär halva värdet på såld el. 

Huvudsäkringens påverkan på din solcellsanläggning

En huvudsäkring bestämmer hur mycket el som kan tas in och skickas ut till elnätet. Om man har en för låg huvudsäkring så kan huvudsäkringen begränsa solcellernas produktion. Till exempel så klarar en 63 Ampere huvudsäkring endast 43,5 kW solceller. Om man har en för låg huvudsäkring så går det att höja säkringen. 

Om man har en huvudsäkring som är mindre än 63 Ampere så har man rätt till att få både skattereduktionen på 60 öre och man behöver inte betala någon avgift för att sälja el till nätet. Nätägaren kan ta ut avgifter om du har en säkring som överstiger 63 A. 

Vanliga frågor

Hur gör jag för att min BRF ska investera i solceller?

Du kan prata med styrelsen för din bostadsrättsförening och önska att de ska ta upp det under en stämma. 

Jag äger en bostadsrätt och min BRF har valt att investera i solceller, hur påverkas jag?

Du påverkas beroende på vilket typ av elsystem de ska använda sig av. Om din bostadsrättsförening ska använda sig av ett IMD system, så kommer det medföra att du betalar mindre för el varje år, eftersom din bostadsrätt nyttjar elen som produceras av solcellerna och som är billigare än den elen du köper av elbolagen. Om din bostadsrättsförening inte använder sig av ett IMD system så har du ett eget avtal och BRF:en har ett eget avtal och den elen som kommer från solcellerna används endast till fastigheten och inte till ditt hushåll. Du får betala mindre i driftkostnader. 

Är det momspliktigt att sälja elen som produceras från solcellerna?

Ja, det är momspliktigt om ni har en omsättning över 80 000 kr per år. Då lägger BRF:en på utgående moms när de säljer elen till hushållen eller elnätet. Däremot så är den delen av el som används till fastigheten helt momsfri. 

Välj Energibyggnader för en bättre framtid

Är du intresserad av att veta mer om våra Energibyggnader eller vill du beställa en solcellsanläggning från oss? Kontakta oss idag, så hjälper vi dig med att öka värdet på din befintliga eller nya byggnad. Vi har full kontroll över hela processen och kan hålla vad vi lovar om kvalitet, tidsåtgång och kostnad.